Zásady zpracování osobních údajů zákazníků společnostmi:

Software Solutions s.r.o. se sídlem Brno, Příkop 838/6, 602 00 zapsaná u Krajského soudu v Brně pod zn. C 28064, IČO 25509560, DIČ CZ25509560

Software Solutions Global s.r.o. se sídlem Brno, Vídeňská 282/80, 639 00 zapsaná u Krajského soudu v Brně pod zn. 66757 C, IČO 29222834, DIČ CZ29222834

TEMPUS New Technology s.r.o. se sídlem Praha Revoluční 1403/28, Nové Město, 110 00 Praha, zapsané v obchodním rejstříku pod zn. C 228760/MSPH u Městského soudu v Praze, IČO 03217507, DIČ CZ03217507 

GDPR

Vzhledem k nové právní úpravě přijaté Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nutné, abyste byli výše jmenovanými společnostmi zastoupené jednatelem Ing. Ivo Křipským (dále jen „Správce“) opětovně informováni o právech a povinnostech spojených se zpracováním Vašich osobních údajů v případech, kdy nemusí být dán Váš výslovný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a abyste případně udělili opětovně souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v případech, kdy je podle právních předpisů Váš souhlas vyžadován.

Správce prohlašuje, že dodržuje veškerá pravidla v souladu s výše uvedeným nařízením Evropské unie. Právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů se rozumí právní předpisy, které jsou součástí českého právního řádu, včetně příslušných mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie, a které se týkají ochrany osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, protože z hlediska zákona není u výše jmenovaných společností vyžadován.

Oprávněný zájem

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů stanoví kromě souhlasu i důvody pro jejich zpracování: Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro plnění smluv, plnění zákonných povinností a ochranu oprávněných zájmů výše uvedených společností. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely není třeba udělovat zvláštní souhlas, vlastní uzavření smlouvy je projevem souhlasu. Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy.

Oprávněný zájem důvody pro zpracování:

– zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů

– zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

– zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

– zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

– zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v nejmenším možném rozsahu. Správce neshromažďuje žádné osobní citlivé údaje. Správce zpracovává osobní údaje jen v rozsahu nezbytném pro splnění smluv. Jedná se o zákazníky, dodavatele a jiné osoby, se kterými vstupují výše uvedené společnosti do smluvního vztahu. Správce rovněž zpracovává údaje nezbytné pro splnění právní povinnosti na základě povinnosti stanovené jiným právním předpisem (zákon o DPH, zákon o účetnictví aj).

Důvodem zpracování Vašich osobních údajů je zejména požadavek na uzavření a plnění obchodních smluv, jejichž předmětem je dodávka produktů či služeb správce. Osobní údaje jsou proto zpracovávány za účelem vzájemné komunikace a informování a plnění našeho smluvního vztahu. V případě neposkytnutí Vašich osobních údajů za tímto účelem nebude možné obchodní smlouvy uzavřít a plnit.

Správcem mohou být zpracovávány údaje: kontaktní informace na odpovědné osoby, jméno a příjmení, sídlo společnosti, telefonní kontakt do společnosti jak na pevnou linku, tak na mobilní zřízení, bankovní spojení, daňové a finanční informace, komunikační a přihlašovací informace v rámci IT, jiné síťové identifikátory (IP adresy, cookies). Ruční zpracování je prováděno v prostorách výše jmenovaných společností jednotlivými pověřenými pracovníky, a to vždy za dodržení interních pravidel pro správu a nakládání s osobními údaji. Za účelem zpracování osobních údajů byla přijata opatření, aby nemohlo dojít k náhodnému nebo nahodilému neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změnám, úpravám, ztrátě, poškození nebo k jinému zneužití osobních údajů. Správce a všechny osoby, jež se účastní zpracování osobních údajů, respektují právo subjektů na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení.

Informace o zabezpečení

Správce klade maximální důraz na správné zabezpečení osobních údajů, jejich ochranu pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním či před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Správce přijal vhodná technická, administrativní, organizační a bezpečnostní opatření týkající se důvěrnosti Vašich osobních údajů. Správce má vypracovanou vnitřní směrnici pro archivaci a likvidaci dokumentů.

Vaše práva

– právo být informován o zpracování svých osobních údajů

– právo na přístup k osobním údajům

– právo na opravu, resp. doplnění

– právo na výmaz

– právo na omezení zpracování

– právo na přenositelnost údajů

– právo vznést námitku

– právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky

Klientská a obchodní agenda

Podnikání jako činnost postavená na dosahování zisku samozřejmě nemůže být realizováno bez kontaktu se zákazníkem, který, je-li fyzickou osobou, je sám subjektem osobních údajů, a právnickou osobou, za kterou ve výsledku jednají fyzické osoby jako subjekty údajů. Správce musí mít na paměti, že osobní údaje všech dotčených subjektů údajů je třeba chránit po celou dobu životního cyklu obchodního případu, tedy v rámci jednání s klientem před uzavřením smlouvy, v průběhu realizace smluvního vztahu a po ukončení platnosti smlouvy či realizace plnění.

Aplikace Kontrola silnic SSOK

Aplikace Kontrola silnic SSOK sbírá data o poloze uživatele za účelem evidence zkontrolovaných silnic, a to i v případě, že aplikace běží na pozadí, je zavřená nebo se nepoužívá.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. Jde o aktivní a dobrovolný projev vůle, ke kterému nesmí být subjekt nucen. Souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoli odvolán.

Trvání souhlasu

Pokud udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich předáním, udělujete svůj souhlas na dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z našeho smluvního vztahu, příp. na dobu, po kterou je nutné Vaše osobní údaje zpracovávat v souladu s oprávněnými zájmy Správce nebo v důsledku plnění zákonných povinností; po ukončení smluvního vztahu se Správcem budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány, pokud se k jejich zachování nebudou vztahovat požadavky podle platných právních předpisů nebo oprávněné zájmy Správce, které budou vyžadovat uchování některých Vašich osobních údajů (např. daňové účely, vymáhání nároků, apod.).

Kontakt Správce pro veškeré dotazy či připomínky týkající se zpracování Vašich osobních údajů: info@tempus-pm.com

Účinnost těchto zásad vstupuje v platnost dne 25.5.2018.