TEMPUS – inteligentní integrační platforma, která obsahuje:
TEMPUS HelpDesk – s workflow, notifikační platformou a reportingem
TEMPUS Touch – mobilní platformu, určenou pro práci v terénu

TEMPUS Profesional Package – soubor specializovaných agend, které jsou určeny pro podporu procesů v různých oblastech:

Quality Management – evidence a kontrola odstraňování nesouladů během výstavby, vad a nedodělků při přejímkách, dokumentace přejímek a dokumentace provedení zakrývaných technologií staveb,   dokumentace provedení technických změn
a důvodů těchto změn

HSE Management – kontrolní seznamy pro kontrolu BOZP na stavbě, distribuce záznamů na dodavatele  k odstranění

Document Control – schvalování a připomínkování dokumentů, kontrola platnosti dokumentů,   sledování revizí dokumentů, distribuce platných dokumentů, předávací protokoly, workflow

Forms – využívání formulářů pro kontrolu výstavby, workflow a připomínkování, tisky protokolů
          Client´s Servicepožadavky klientů developerských projektů
          Change Form – změnové listy v rámci výstavby
          Reguest for Project – otázka na projekt, s vazbou na změnové listy

Cost Management – sledování čerpání nákladů na projekt s vazbou na rozpočet, obchodní soubory,   změnové listy

Road Control Management – kontrola stavu komunikací a související infrastruktury

City Control Management – kontrola stavu a pasportizace městské infrastruktury

Road Construction Management – kontrola výstavby silniční a dálniční infrastruktury, evidence   přejímek, laboratorní a geodetické deníky, technické prohlídky

Personal Mobile Touch – mobilní pracovní výkazy, evidence činností pracovníky, vyhodnocování aktivit

Facility Management – správce objektů a technologií, který zahrnuje obchůzkovou činnost, reklamace, preventivní údržbu, nahodilou údržbu, revize, kontroly přenosných spotřebičů, mobilní pracovní výkazy a plánovanou údržbu