Licenční podmínky TEMPUS

Pronájem a užívání licencí podléhají těmto licenčním podmínkám:
  • Poskytovatel uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání TEMPUS bez možnosti sublicencování, postupitelnou pouze na případného právního nástupce Uživatele.
  • Licence je udělena jako časově omezená a to po dobu trvání smluvního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem na užívání a pronájem TEMPUS.
  • Licence je udělena pro omezený počet uživatelů, který je dohodnut ve smluvním vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem na užívání a pronájem TEMPUS.
  • Software TEMPUS je licencován jako jediný produkt, nesmí být rozdělen na části, komponenty, a to ani k používání na jednom zařízení.
  • Na softwarových aplikacích TEMPUS nesmí být zakrýváno ani odstraněno ani žádným způsobem měněno označení produktu a společnosti TEMPUS New Technology.
  • Je zakázáno nainstalovat, zpřístupnit nebo jinak kopírovat software.
  • Je zakázáno za jakýmkoliv účelem změnit, přeložit, upravit, seřadit nebo vytvořit odvozené dílo založené na tomto softwaru nebo uživatelské dokumentaci.
  • Softwarové licence nesmí být servisovány žádným jiným subjektem než poskytovatelem těchto licencí.
Vyhrazení všech práv Právní titul, vlastnictví a všechna práva a podíl na tomto softwaru, včetně například autorských práv, uživatelské dokumentace a všech kopií, jež byly a budou vytvořeny, zůstávají společnosti TEMPUS New Technology s.r.o. Struktura, organizace a softwarový kód jsou cennými obchodními tajemstvími společnosti TEMPUS New Technology s.r.o. K softwaru a uživatelské dokumentaci se uděluje licence s možností sublicence, nejedná se o prodej.