05/2020 Elektronický stavební deník Ředitelství silnic a dálnic ČR se rozšiřuje a integruje

Elektronický stavební deník ŘSD byl rozšířen o modul geodetického deníku a v současnosti se integruje s aplikací Elektronický laboratorní deník. Účelem je zvýšit úroveň informací správce stavby při odsouhlasování
a schvalování prací v jednotlivých technologických vrstvách.